Category: Bhav Vachak Sangya

सम – भाववाचक संज्ञा (Sam – Bhav Vachak Sangya)

वीर – भाववाचक संज्ञा (Veer – Bhav Vachak Sangya)

विद्वान – भाववाचक संज्ञा (Vidvaan – Bhav Vachak Sangya)

लोकसेवक – भाववाचक संज्ञा (Lokasevak – Bhav Vachak Sangya)

बुद्धिमान – भाववाचक संज्ञा (Buddhimaan – Bhav Vachak Sangya)