पुष्ट विलोम शब्द | Pusht Vilom Shabd

प्रातः विलोम शब्द | Praatah Vilom Shabd

प्राण विलोम शब्द | Praan Vilom Shabd

परतंत्रता विलोम शब्द | Paratantrata Vilom Shabd