बनाना विलोम शब्द | Banaana Vilom Shabd

बसाना विलोम शब्द | Basaana Vilom Shabd

बहार विलोम शब्द | Bahaar Vilom Shabd

बुराई विलोम शब्द | Buraee Vilom Shabd