चेतन विलोम शब्द | Chetan Vilom Shabd

चिरंतर विलोम शब्द | Chirantar Vilom Shabd

चिर विलोम शब्द | Chir Vilom Shabd

चिन्मय विलोम शब्द | Chinmay Vilom Shabd

चाह विलोम शब्द | Chaah Vilom Shabd