फैला विलोम शब्द | Phaila Vilom Shabd

फायदा विलोम शब्द | Phaayada Vilom Shabd

फलदायक विलोम शब्द | Phaladaayak Vilom Shabd

परकीय विलोम शब्द | Parakeey Vilom Shabd

पुरुष विलोम शब्द | Purush Vilom Shabd